Dopravně psychologické vyšetření řidičů
Tovačov, okres Přerov

 
Provádím psychodiagnostiku řidičů - skupinové i individuální vyšetření. Zaměřuji se na lektorskou činnost v oblasti povinného školení řidičů a přípravy nových učitelů autoškol, dále na koučink žáků a učitelů autoškol. Služby dopravního psychologa zajišťuji na Akreditovaném pracovišti pro provádění dopravně psychologického vyšetření v budově Hasičské zbrojnice Tovačov Náměstí 12.
 
 
 

Dopravně psychologické vyšetření (DPV) řidičů

 
Dopravně psychologické vyšetření řidičů je posouzení psychické způsobilosti řidiče k řízení motorových vozidel pomocí metod psychologické diagnostiky na základě platné legislativy - Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
 

Dopravně psychologickému vyšetření jsou povinni podrobovat se řidiči z povolání

 
a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg
b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel
c) držitelem profesního osvědčení může být osoba, která se s kladným výsledkem podrobila dopravně psychologickému vyšetření

Dopravně psychologickému vyšetření je držitel uvedených řidičských oprávnění povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

 

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

 
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
c) správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel

Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 (vybodovaní, zákaz řízení) předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktura dopravně psychologického vyšetření

 
 • seznámení s průběhem vyšetření
 • intelektový test
 • výkonové testy
 • paměťový test
 • vyšetření přístrojovou technikou
 • osobnostní dotazníky
 • rozhovor

Písemnou zprávu o výsledku DPV obdrží žadatel do vlastních rukou na závěr vyšetření. Platnost posudku je 30 dní od jeho vydání k zahájení činnosti či jednání s úřady. Délka DPV se pohybuje v rozsahu 3 – 5 hodin.
 

K dopravně psychologickému vyšetření si přineste

 
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti, které nesmí být starší 30 dní a telefonní kontakt na vašeho praktického lékaře (zakládá se do dokumentace)
 • občanský průkaz, k ověření totožnosti
 • řidičský průkaz, pokud vám nebyl zadržen
 • výpis z evidenční karty řidiče, který vám vydá odbor dopravně správních agend příslušného úřadu (zakládá se do dokumentace)
 • v případě potřeby dioptrické brýle

K vyšetření se dostavte odpočatí a v dobré zdravotní kondici.